www.yzcruises.com

四川商旅国际旅行社 2002-2016
咨询电话:027-82626959
咨询邮箱:ask@yzcruises.com

客人境外付款

最后更新时间:2011年2月12日

    1、境外的客户可以通过所在国家当地的银行以转账的形式向我公司支付款项,由于人民币还不是国际间通用货币,客人在支付款项时可根据当时银行汇率兑换成美元、欧元等国际通用货币进行支付。
    2、境外客户也可以使用西联汇款向我公司支付款项,同转账一样,汇款时根据当时银行汇率兑换成美元、欧元等国际通用货币进行支付。
举例:汇款方式
招商银行账户接受境外汇款的方式:
http://www.cmbchina.com/personal/saving/SavingInfo.aspx?guid=86652863-3ab6-4061-bf13-1ea4673d5dd0

    您需要填写以下信息:
    Bank:China Merchants Bank 
    Swifte Code:CMBCCNBS241 
    Beneficiary's a/c no.:5124 2528 0008 2080
    Beneficiary :CHEN ZHI WEN 

    您可能还需要填写如下地址:
    四川商旅国际旅行社英文地址:
    No.49, Section 4, Renmin South Road, Chengdu, Sichuan, China, 610041
    招商银行英文地址:
    China Merchants Bank, No.248 ShunChengDaJie, QingYangQu, Chengdu, Sichuan, China, 610016